Betony, zaprawy...

Betony

betony zwykłe towarowe Beton zwykły wytwarza się z: kruszywa grubego, piasku, cementu i wody oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Służy on do wykonywania nieskomplikowanych obiektów lub elementów budowlanych. Gęstość objętościowa tych betonów wynosi od 2000 do 2600 kg/m3.

Beton Towarowy wytwarzany zgodnie z PN-EN 206-1:2003 i PN-88 / B-06250

 

Produkowane klasy betonu:

--- C 8/10 --- C 12/15 --- C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 --- C 35/45
B-7,5 B-10 B-12,5 B-15 B-17,5 B-20 B-25 B-30 B-35 B-40 B-45

 

Klasy konsystencji betonu wg PN-EN 206-1:2003

S1 S2 S3 S4 S5
wilgotna/półsucha gęstoplastyczna plastyczna półciekła/półpłynna ciekła/płynna

 

Klasy konsystencji betonu wg PN-88/B-06250

K1 K2 K3 K4 K5
wilgotna gęstoplastyczna plastyczna półciekła ciekła

 

betony specjalne fibrobetony posadzkowe Betony posadzkowe wykonuję się obecnie przy użyciu włókien stalowych oraz polipropylenowych. Włókna te zmniejszają skurcz plastyczny, zapobiegają tworzeniu się mikrospękań, ograniczają powstawanie rys skurczowych, poprawiają wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz zwiększają odporność betonu na ścieranie. Dodatkową zaletą fibrobetonów jest ich wykonywanie na węźle betoniarskim, co z kolei powoduje zmniejszenie nakładów pracy na placach budów.

betony mostowe Służą do budowy obiektów budownictwa komunikacyjnego. Betony te z uwagi na stawiane im wysokie wymagania wykonuje się przy użyciu najwyższej jakości cementów, domieszek oraz kruszyw łamanych.

betony drogowe Służą do budowy nawierzchni dróg, autostrad, mostów oraz dróg i posadzek przeznaczonych dla sprzętu ciężkiego. Betony te wykonuje się przy użyciu wysokiej jakości cementów, domieszek oraz kruszyw łamanych.

betony samozagęszczalne SCC (Self Compcting Concrete) Są to betony o bardzo ciekłej konsystencji (normowy rozpływ 500-700 mm), z dużą zawartością frakcji pylastej. Pozwalają na bardzo szczelne wypełnienie szalunków bez konieczności wibrowania. Wykonanie takich mieszanek jest możliwe tylko z zastosowaniem najnowszej generacji dodatków i domieszek.

betony hydrotechniczne i wodoszczelne Betony te mają zastosowanie do wznoszenia obiektów hydrotechnicznych oraz wszędzie tam gdzie wykonywany element konstrukcyjny jest narażony na bezpośredni kontakt z wodą. Betony hydrotechniczne i wodoszczelne uzyskuje się dzięki precyzyjnemu doborowi składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu.

betony wysokiej wytrzymałości BWW Beton o wytrzymałości na ściskanie od 60 do 120 Mpa. Znajdują zastosowanie tam gdzie wytrzymałość betonów zwykłych okazuje się niewystarczająca.

betony architektoniczne Mają zastosowanie tam gdzie od betonu oczekuje się efektownego wyglądu. Cechuje je jednorodna barwa oraz bardzo „gładka” powierzchnia.

betony chude Popularnie nazywane „chudziakami”. Służą do wykonywania różnego rodzaju podkładów pod betony konstrukcyjne.

betony ciężkie Betony te służą do wykonywania obiektów chroniących przed szkodliwym promieniowaniem. Gęstość objętościową tych betonów wynosi > 2600 kg/m3.

betony lekkie Betony przeznaczone do wykonywania lekkich konstrukcji betonowych. Pozwalają na znaczne obniżenie masy konstrukcji. Gęstość objętościową tych betonów wynosi od 800 do 2000 kg/m3.

pianobetony Pianobeton jest odmianą betonu lekkiego. Wytwarza się go poprzez dodanie środka pianotwórczego do zaprawy cementowej.

ultratrwałe betony mostowe UTMB Służą do budowy wszelkiego rodzaju obiektów budownictwa komunikacyjnego. Są to betony wyprodukowane na bazie ultra trwałych grysów granitowych o przedłużonej użyteczności o kilkaset lat od dotychczas projektowanych.

ultra trwałe betony drogowe UTBD Służą do budowy wszelkiego rodzaju nawierzchni drogowych. Są to betony wyprodukowane na bazie ultra trwałych grysów granitowych, których zastosowanie radykalnie zwiększa trwałość oraz okres eksploatacji dróg, nawet do 50 lat bez remontu.

Mikrokrzemionkowe betony mieszanka betonowa składa się z cementu CM III wymieszanego z kryszywem w stosunku 1:4 oraz zawiera modyfikowany bentonit sodowy w ilości do 1% masy cementu, plastyfikator na bazie polikarboksylanu w ilości do 2% masy cementu oraz mikrokrzemionkę w ilości do 10% masy cementu. Jest to produkt wynikający z wprowadzenia innowacyjnej technologii w ramach zrealizowanego programu RPO WSL. - zastosowanie w szczególności na zapory i na płyty postojowe lotniska

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy nowoczesny sprzęt do transportu i podawania mas betonowych.

Dysponujemy szerokim asortymentem kruszyw, domieszek, dodatków modyfikujących właściwości betonu, dzięki temu jesteśmy w stanie wytworzyć każdą mieszankę betonową, zgodnie z żądaną recepturą. Na każdą partię wyprodukowanego betonu wystawiamy świadectwo jakości.

Zaprawy

Produkujemy zaprawy w klasach – od M 0,6 do M 20 o różnej konsystencji w zależności od wymagań klienta.

zaprawy cementowe Stosowane do wykonywania posadzek, osadzania stalowych elementów (kotew, krat, balustrad itp.), łączenia prefabrykatów (wypełnienia spoin między nimi), wypraw ochronnych.

zaprawy cementowe murarskie o wydłużonym czasie urabialności Stosowane do murowaniu ścian i innych elementów. Charakteryzuje je wydłużony czas urabialności (nawet do 36 godzin).

Stablizacje

Stabilizacja gruntu cementem znajduje powszechne zastosowanie w budownictwie drogowym jako jeden z podkładów pod drogi. stabilizacja kruszywa cementem 0,5 - 1,5 MPa stabilizacja kruszywa cementem 1,5 - 2,5 MPa stabilizacja kruszywa cementem 2,5 – 5,0 MPa

Dodatki do betonu

  • opóźniacz wiązania
  • przyspieszacz wiązania
  • dodatek przeciwmrozowy w temp. 0 st. C~ - 10 st. C
  • podgrzewanie betonu
  • włókna stalowe do zbrojenia betonu
  • włókna polipropylenowe do zbrojenia betonu
Do góry